Hotărârea nr. 1 din 29 ianuarie 2020

ROMANIA JUDETUL MARAMURES COMUNA BUDESTI CONSILIUL LOCAL H O T A R A R E A NR. 1 / 29-01-2020 ============================== Pentru reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei Budesti Consiliul local al comunei Budesti, intrunit in sedinta ordinara din data de 29 ianuarie 2020 ; Luand in dezbatere raportul prezentat de catre directorul Scolii Gimnaziale Budesti , referitor la proiectul de hotarare privind aprobarea planului de scolarizare pe anul 2020 - 2021 ; Avand in vedere expunerea de motive si proiectul de hotarare initiat de catre primarul comunei ,insotit de avizul comisiei de specialitate si al secretarului comunei; Adresa nr. 7707/25.11.2019 a Inspectoratului Scolar Judetean Maramures; Adresa nr. 1005/05.12.2019 a Scolii Gimnaziale Budesti ; Avizul conform nr.8205 /16.12.2019 al Inspectoratului Scolar Judetean Maramures ; In conformitate cu prevederile art. 61 alin.(2) din Legea nr. 1 / 2011 –Legea Educatiei Nationale, a Ordinului nr. 5090 / 2019 , a Ministerului Educatiei Nationale , a Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala; In temeiul prevederilor art. 129 alin.(7) lit.’’a’’, art.196 alin.(1),lit.’’a’’, din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, adopta prezenta : H O T A R A R E ------------------------------- Art.1. –Se aproba planul de scolarizare cuprinzand unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei Budesti, pentru anul scolar 2020 - 2021 ; Art. 2. –Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se v-a ocupa Primarul comunei Budesti si Conducerea Scolii Gimnaziale Budesti ; Art. 3. – Prezenta hotarare se comunica : - Institutiei Prefectului-judetul Maramures ; - Inspectoratului Scolar Judetean Maramures ; - Primarului comunei Budesti; - Scolii Gimnaziale Budesti. Presedinte de sedinta Contrasemneaza Taut Vasile Secretar General UAT M. Nanestean Cvorum 12 consilieri: prezenti…….,pentru………,abtineri…….,impotriva….. Budesti, 29 ianuarie 2020
© 2018 Primăria Comunei Budeşti. All Rights Reserved.