Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 26 din 22 august 2018

939
ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BUDESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA Nr. 26
privind aprobarea modificarii Organigramei si a Statului de functii si aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2019 pentru Aparatul de Specialitate al Primarului comunei Budesti, judetul Maramures

          Avand in vedere:
 • Expunerea de motive a primarului comunei Budesti, judetul Maramures, inregistrata cu nr. 4319 din 20.08.2018, referatul de specialitate al Compartimentului Asistenta Sociala, Resurse Umane si Relatii cu Publicul inregistrat cu nr. 4318 din 20.08.2018 privind unele masuri referitoare la organizarea si functionarea aparatului de specialitate al primarului comunei Budesti, judetul Maramures;
 • avizul nr. 38182/2018 eliberat de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici privind functiile publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Budesti, judetul Maramures;
         In conformitate cu:
 • prevederile art. 2 alin. 1 si 3, art. 23, art. 107 alin. 1, lit. b), art. 111 alin. 1 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 7660/2006 privind aprobarea instructiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a functiilor publice;
 • Hotararea Consiliului Local Budesti nr. 47 / 19.12.2017 privind aprobarea Organigramei si a Statului de Functii;
 • prevederile art. III si IV din OUG nr. 63 / 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, precum si stabilirea unor masuri financiare;
          In temeiul articolului 36, alin. (3), lit. “b“, art. 45 alin. (1) si art. 115 alin. (1), lit. „b“ din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
          Consiliul Local al comunei Budesti, judetul Maramures, intrunit in sedinta ordinara publica in data: 22.08.2018, adopta prezenta:

HOTARARE:

          Art.1. Se aproba modificarea denumirii Compartimentului Agricol si Cadastru in Compartiment Agricol, Cadastru si Urbanism, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Budesti, judetul Maramures;
          Art.2. Se aproba transformarea functiei contractuale de executie vacanta de Inspector IA prevazuta la pozitia nr. 15 din Statul de functii in functie publica de executie vacanta Inspector, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Compartimentului Agricol, Cadastru si Urbanism, fiind denumirea modificata, conform anexei 1, care face parte integranta din prezenta;
          Art.3. Se aproba modificarea Organigramei pentru Aparatul de Specialitate al Primarului comunei Budesti, judetul Maramures, conform anexei 2, care face parte integranta din prezenta;
          Art.4. Se aproba modificarea Statului de functii pentru Aparatul de Specialitate al Primarului comunei Budesti, judetul Maramures, conform anexei 3, care face parte integranta din prezenta;
          Art.5. Se aproba Planul de ocupare a functiilor publice pentru anul 2019 pentru Aparatul de Specialitate al Primarului comunei Budesti, judetul Maramures, conform anexei 4, care face parte integranta din prezenta.
          Art.6. Prezenta se comunica la:
 • Institutia Prefectului – judetul Maramures;
 • Agentiei Nationale a Functionarilor Publici Bucuresti;
 • Compartimentului Financiar – Contabil;
 • Secretarului comunei Budesti;
 • Primarului comunei Budesti.

PRESEDINTE DE SEDINTA
DUMA VASILE
CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
MARIA NANESTEAN
BUDESTI, 22 august 2018

cvorum 12; prezenti 11; pentru 11; abtineri 0; impotriva 0.
Red. 5 ex. / inspector superior Capolna Marioara Mihaela