Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 6 din 29 ianuarie 2020

252
ROMANIA JUDETUL MARAMURES COMUNA BUDESTI CONSILIUL LOCAL HOTARAREA NR. 6/29-01-2020 =========================== Privind aprobarea ,,Programului achizitiilor publice’’ al comunei Budesti pentru anul 2020 Consiliul local al comunei Budesti, judetul Maramures, intrunit in sedinta ordinara din data de 29 ianuarie 2020 ; Avand in vedere : - Raportul Compartimentului de resort, din cadrul aparatului de specialitate al primarului, referitor la proiectul de hotarare initiat ; - Prevederile Legii 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare; - Prevederile H.G.nr. 395/2016, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica/acordului- cadru din Legea 98/2016 privind achizitile publice; - Prevederile Ordinului ANAP nr. 281/2016, cu modificarile si completarile ulterioare ; - Prevederile Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata cu modificarile si competarile ulterioare; In temeiul art. 129 alin.(2) coroborat cu alin.(4), lit.’’e’’, art. 139, alin.(1) si alin.(3) si art. 196 alin.(1) lit.’’a’’, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative, adopta prezenta: H O T A R A R E --------------------------- Art. 1. – Se aproba ,,Programul anual al achizitiilor publice ‘’al comunei Budesti pentru anul 2020, conform anexei alaturate care face parte integranta din prezenta hotarare ; Art. 2. - Prezenta hotarare se comunica: - Institutiei Prefectului- judetul Maramures : - Primarului comunei; - V-a fi popularizata. PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNEAZA TAUT VASILE Secretar general UAT M. Nanestean Budesti, 29 ianuarie 2020 Cvorum :1 2 consilieri; prezenti………, pentru……….., abtineri………., impotriva…….