Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 8 din 29 ianuarie 2020

240
ROMANIA JUDETUL MARAMURES COMUNA BUDESTI CONSILIUL LOCAL HOTARAREA NR. 8 / 29-01-2020 ======================== Privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici ai investitiei ,, Construire retea secundara si bransamente de racordare la reteaua de apa a comunei Budesti’’ Consiliul local al comunei Budesti, judetul Maramures, intrunit in sedinta ordinara in data de 29 ianuarie 2020; Avand in vedere : - Prevederile art. 120 si art. 121 alin. (1) si (2) din Constitutia Romaniei, republicata; - Prevederile art. 8 si 9 din Cartea Europeana a autonomiei locale, adoptatat la Strasbourg la 15 octommbrie 1985, ratficata prin Legea nr. 1991/1997; - Prevederile art. 7 alin.(2) si art. 1166 si urmatoarel din Legea 287/2009 privind Codul Civil, republicata , cu modificarile si competarile ulterioare, referitor la contracte sau conventii; - Prevederile art. 20 si art. 21 din Legea cadru a descentralizarii nr. 195/2006 - Prevederile art. 1 , ar. 16, art. 23,alin.(2) lit.,,d’’ si ,,f’’, art. 44, din Legea 273/2006- privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; - Prevederile art. 4 din H.G. nr. 28/2008 privijd aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economiceaferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitiui si lucari de interventie; - Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica ; In baza art. 129 alin.(1), alin.(2) lit.,,b’’ si ,,d’, art.139 alin.(1) si art. 196 alin.(1) lit.,,a’’din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ ,adopta prezenta: H O T A R A R E ------------------------------ Art. 1 – Se aproba noii indicatori tehnico-economici ai investitiei,, Construire retea secundara si bransamente de racordare la reteaua de apa a comunei Budesti’’ conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare : 1. Valoarea totala a investitiei – 3,566,863.76 lei inclusiv TVA; Art. 2 . – Finantarea investitiei se v-a realiza prin Programul National de Dezvoltare Locala –PNDL II; Art. 3. – Se aproba Cheltuielile neeligibile la valoarea totala de 172,272.00 lei inclusiv TVA. Art. 4 – Prezenta hotarare se comunica: - Institutiei Prefectului – judetul Maramures ; - Primarului comunei Budesti; - MLPDA - Compartimentului contabilitate . PRESEDINTE DE SEDINTA TAUT VASILE CONTRASEMNEAZA Secretar general UAT M. NANESTEAN Cvorum : 12 consilieri,prezenti……, pentru….., abtineri……., impotriva……. Budesti , 29 ianuarie 2020