Imprimă această pagină

ANUNȚ privind organizarea licitației pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior

08 Aprilie 2019 523
4. Tipul licitației: Licitație cu strigare
5. Temeiul legal al organizarii și desfășurării licitației: HG Nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică - Legea 46/2008, Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
6. Data desfășurării și ora începerii preselecției: 24-04-2019 ora 11:00.
7. Data și ora-limită până la care pot face depunerea documentației pentru preselecție și înscrierea la licitație: 24-04-2019 ora 10:00.
8. Lista partizilor care se liciteaza, prețul de pornire a licitației și pasul de licitare pentru fiecare partidă/grupaj de partizi/lot de lemn pe picior sunt afișate la sediul organizatorului, pe site-ul www.comuna-budesti.ro.
9. Volumul total de masă lemnoasă oferit la licitație 1 477 - m3, din care:
  1. pe natură de produse: - conform APV;
  2. pe specii și grupe de specii: - conform APV;
10. Volumul total de lemn pe picior oferit la licitație 1 477 m3.
11. Alte informații privind masa lemnoasă pe picior care se ofera spre vânzare: Masă lemnoasă pe picior ramasă neadjudecată după încheierea licitației nu se poate adjudeca prin negociere, în aceeași zi, în condițiile prevazute de reglementarile în vigoare.
12. Caietul de sarcini poate fi achizitionat de la sediul organizatorului licitației începând cu data de: 08-04-2019 la sediul Primăriei comunei Budești sau pe site-ul www.comuna-budesti.ro.
Garanția de bună execuție nu se restituie operatorului economic în urmatoarele situații:
  • Nu a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, în condițiile legii, din culpa operatorului economic;
  • Își retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
  • A fost încheiat în termen contractual de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, iar valoarea garanției, cu acordul părților, se folosește pentru constituirea cauțiunii (Art. 66. - (1) În scopul asigurării fondurilor necesare pentru acoperirea cheltuielilor privind eventualele prejudicii de natura celor prevazute la art. 65 alin. (1), inclusiv pentru refacerea elementelor de drum forestier distruse din vina titularilor autorizațiilor de exploatare, aceștia depun la casieria primăriei, anticipat emiterii autorizației de exploatare, o cauțiune de minimum 10% din valoarea contractului), pentru constituirea garanției de bună execuție și/sau pentru plata contravalorii masei lemnoase contractate.
13. Alte informații privind organizarea și desfasurarea licitației:
Documentația integral privind desfașurarea licitației se poate obține de la Primăria comunei Budești, județul Maramureș, Budești, str. Principală, nr. 816, tel 0262 373 669, fax 0262 373 707 și pe site-ul www.comuna-budesti.ro.
14. Pentru informații și date suplimentare vă puteți adresa organizatorului licitației, persoana de contact: CICEU ION, 0262 373 669.

Organizator, Primăria comunei Budești,
Primar,
TAMAȘ VASILE LIVIU