MONITORUL OFICIAL LOCAL

Carieră

Primăria comunei BUDEȘTI organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut

24 August 2018 757
ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
PRIMARIA
Nr. 4339 / 24.08.2018

ANUNT

PRIMARIA comunei BUDESTI, cu sediul in: comuna BUDESTI, nr. 816, judetul MARAMURES

Organizeaza EXAMEN DE PROMOVARE IN GRADUL PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR CELUI DETINUT pentru urmatoarele FUNCTII PUBLICE DE EXECUTIE:
 • INSPECTOR clasa I grad profesional ASISTENT – din cadrul Compartimentului Financiar – Contabil;
 • INSPECTOR clasa I grad profesional PRINCIPAL – din cadrul Compartimentului Financiar – Contabil.
Data, ora si locul de desfasurare a examenului:
 • Proba scrisa: data de 24.09.2018, ora 10.00 la sediul Primariei comunei Budesti, judetul Maramures;
 • Proba de interviu: data de 26.09.2018, ora 10.00 la sediul Primariei comunei Budesti, judetul Maramures.

Conditii de participare la examen:

Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut, functionarul public trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
 1. sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza;
 2. sa fi obtinut cel putin calificativul "bine" la evaluarea anuala a performantelor individuale in ultimii 2 ani calendaristici;
 3. sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile legii.

Dosarul de concurs va contine in mod obligatoriu urmatoarele documente, potrivit art. 127 din H.G. nr. 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare:
 1. copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de compartimentul de resurse umane in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care se promoveaza;
 2. copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
 3. formularul de inscriere.

Perioada de depunere a dosarelorde concurs:
 • dosarul de concurs se depune de catre candidati in termen de 20 de zile de la data afisarii anuntului privind organizarea examenului sau concursului de promovare, respectiv in perioada: 24.08.2018 – 13.09.2018, ora 16, la sediul Primariei comunei Budesti.

Termen selectie dosare concurs: 
 • in termen de maxim 5 zile de la data expirarii termenului de depunere, respectiv: 18.09.2018.

Bibliografia pentru examenul de promovare:

Bibliografia obligatorie:
 • Constitutia Romaniei;
 • Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publice.

Bibliografia specifica
Compartimentului Financiar – Contabil:
 • Legea nr. 500/2002 privind Finantele Publice, actualizata;
 • Legea nr. 273/2006 privind Finantele Publice Locale, actualizata;
 • Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, actualizata.

Date contact:
 • adresa de corespondenta: PRIMARIA com. BUDESTI, nr. 816, jud. MARAMURES
 • tel./fax: 0262.373.669
 • email:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • persoana de contact: inspector superior Capolna Marioara - Mihaela


Atributiile din fisa postului pentru INSPECTOR clasa I grad profesional ASISTENT – din cadrul Compartimentului Financiar – Contabil

Atributii generale:
 • Isi insuseste legislatia specifica si pune in aplicare legislatia nou aparuta;
 • Realizeaza in termenele stabilite lucrarile repartizate spre intocmire;
 • Primeste si solutioneaza in termenul legal corespondenta repartizata;
 • Urmareste integrarea in colectiv si armonizarea relatiilor intre colegi in cadrul Primariei comunei Budesti.

Atributii specifice:
 • Emite chitante pentru sumele incasate din impozitele si taxele locale, precum si din alte debite, prin eliberarea de chitante fiscale;
 • Inscrie zilnic in borderou sumele incasate si preda borderourile contabilului, la data depunerii sumelor incasate;
 • Intocmeste acte de insolvabilitate pentru debitori la bugetul local;
 • Asigura si raspunde de realizarea planului de venituri si de incasari in numerar, potrivit sumelor stabilite prin plan;
 • Varsa la unitatile bancare si CEC toate sumele incasate potrivit normelor legale in vigoare;
 • Ridica de la unitatile bancare numerarul necesar si efectueaza plati pe baza de documente legale;
 • Tine evidenta necesarului de rechizite si materiale consumabile;
 • Are calitatea de gestionar de valori materiale si banesti;
 • Participa la arhivarea documentelor compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei;
 • Munca se desfasoara in conditii preponderant de teren, iar in birou in functie de necesitati;
 • Asigura incasarea corecta a contribuabililor, in conformitate cu documentele de plata (facturi, bonuri, decizii de impunere, calcul de accesorii, amenzi in conformitate cu specificul institutiei);
 • Elibereaza documentele doveditoare pentru incasarile efectuate in conditiile legii;
 • Asigura necesarul de numerar pentru desfasurarea in conditii normale a operatiunilor curente prin casierie;
 • Mentine si verifica in permanenta plafonul de casa, in conformitate cu legislatia in vigoare;
 • Efectueaza toate incasarile si platile in numerar conform circuitului de aprobari stabilit in Regulamentul de Organizare si Functionare a institutiei;
 • Intocmeste zilnic registrul de casa in lei – conform legislatiei in vigoare;
 • Intocmeste si inainteaza contabilului rapoarte zilnice privind soldul lichiditatilor in casierie;
 • Respecta disciplina financiara privind incasarile si platile in numerar;
 • Respecta plafonul de casa stabilit prin lege;
 • Asigura numerarul necesar decontarilor programate;
 • Raspunde de tinerea corecta si la zi a evidentei primare privind activitatile de incasari si plati prin casierie;
 • Intocmeste corect si la zi chitantele pentru sumele incasate de la contribuabili la impunerile cu plata pe loc/plata anterior unui termen specificat prin lege sau hotarare a Consiliului Local conform deciziilor de impunere;
 • Incaseaza sume de bani de la contribuabili prin numarare faptica in prezenta acestora;
 • La primirea chitantierelor, le verifica fila cu fila, urmand continuitatea numerelor si semneaza de primire pe ultimul exemplar;
 • Primeste de la predatori si verifica numerarul, monetarele si chitantele, pe baza borderoului monetar care serveste la justificarea modului de utilizare a chitantelor;
 • Intocmeste zilnic registrul de casa, fara corecturi, stersaturi sau taieturi, iar daca se fac totusi taieturi, din greseala, suma gresit trecuta se bareaza cu o linie si se semneaza de catre casierul care a efectuat corectura;
 • Preda zilnic la contabilitate primul exemplar din Registrul de casa, pentru operarea incasarilor in programul de contabilitate, impreuna cu exemplarul 1 al borderourilor-monetar si cu documentele de casa;
 • Respecta plafonul de casa, plafonul de plati/zi si incasarea contribuabil/zi, conform legislatiei in vigoare;
 • Raspunde de exactitatea calculelor si inregistrarilor in documentele intocmite;
 • Elibereaza numerar din casierie numai in baza unui stat de plata;
 • Are obligatia de a permite efectuarea controlului si de punerea la dispozitia organului de control toate documentele contabile, evidentele si a oricaror alte elemente materiale sau valorice solicitate pe care le detine, in vederea cunoasterii realitatii obiectelor si surselor impozabile sau taxabile;
 • Raspunde material si disciplinar pentru pagubele produse, daca prin fapta si in legatura cu munca sa a cauzat pagube material institutiei;
 • Respecta cu strictete procedurile de lucru stabilite prin regulamente specifice de care a luat la cunostinta;
 • Are obligatia sa raporteze in scris conducerii direct si in timp util orice nereguli pe care le observa in modul de executare a sarcinilor ce revin oricarui salariat al institutiei, indiferent de functia pe care o detine, daca din cauza acestor nereguli s-ar putea crea sau s-au creat deja prejudicii institutiei;
 • Adopta permanent un comportament in masura sa promoveze imaginea si interesele institutiei;
 • Se implica in vederea solutionarii situatiilor de criza care afecteaza institutia;
 • Organizeaza o biblioteca de date si indica accesul la informatii;
 • Participa la formele de perfectionare profesionala dispuse de Conducerea Primariei, sau identificate;
 • Trebuie sa cunoasca si sa respecte Regulamentul de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului;
 • Respecta normele de Sanatate si Securitate in munca conform Legii nr. 319/2006;
 • Indeplineste orice alte atributii in limita competentelor dispuse de superiorul ierarhic cu respectarea scopului postului si a cerintelor acestuia;
 • Raspunde de pastrarea secretului profesional si de serviciu;
 • Pentru abateri in exercitarea atributiilor si sarcinilor de serviciu raspunde disciplinar, material sau penal, dupa caz;
 • Sprijina echipa de implementare proiecte in domeniul sau de activitate.

Atributiile din fisa postului pentru INSPECTOR clasa I grad profesional PRINCIPAL – din cadrul Compartimentului Financiar – Contabil:

Atributii generale:
 • Isi insuseste legislatia specifica domeniului financiar pentru partea de venituri si pune in aplicare legislatia nou aparuta;
 • Realizeaza in termenele stabilite lucrarile repartizate spre intocmire;
 • Primeste si solutioneaza in termenul legal corespondenta repartizata;
 • Urmareste integrarea in colectiv si armonizarea relatiilor intre colegi in cadrul Primariei comunei Budesti.

Atributii specifice:
 • Conduce evidenta veniturilor conform Registrului Unic Rol;
 • Intocmeste borderourile de debite si scaderi, dupa care le opereaza in Registrul Unic Rol;
 • Verifica borderourile de incasare intocmite de catre agentul fiscal, dupa care descarca chitantele emise de catre acesta in Registrul Unic Rol, conform borderourilor de incasare;
 • Intocmeste listele de suprasolviri si ramasita si le prezinta ordonatorului principal de credite;
 • Intocmeste instiintarile de plata pentru debitori, conform prevederilor legale si conform listelor de ramasite si borderourilor de debite;
 • Conduce evidenta popririlor si urmareste executarea lor;
 • Conduce evidenta insolvabililor cu ajutorul registrului de evidenta a persoanelor insolvabile;
 • Conduce evidenta persoanelor fizice si juridice, detinatoare de mijloace de transport auto;
 • Urmareste executarea partii de venituri a bugetului local si intocmeste situatiile necesare, cu privire la partea de venituri, dupa care le preda ordonatorului principal de credite;
 • Urmareste si raspunde, impreuna cu agentul fiscal, de incasarea veniturilor care formeaza bugetul local si face propuneri pentru realizarea altor surse de venit pentru bugetul local;
 • Face verificari asupra chitantelor emise de catre agentul fiscal, inregistrarea lor in borderoul de incasari si modul de calcul al sumelor inscrise in chitante;
 • Urmareste plata taxei de viza anuala a autorizatiilor de catre agentii economici;
 • Primeste si opereaza in evidenta contabila toate documentele cu privire la debitele persoanelor fizice si juridice;
 • Redacteaza si elibereaza adeverinte, certificate sau dovezi cu privire la evidenta debitelor si creditelor pentru persoane fizice si juridice, conform Registrului Unic Rol;
 • Tine evidenta tuturor contractelor de concesionare sau inchiriere, urmareste respectarea clauzelor contractuale, precum si plata acestora, in conditiile stabilite;
 • Elibereaza autorizatiile de functionare a tuturor agentilor economici de pe raza comunei, urmareste valabilitatea acestora, conditiile legale de functionare, precum si taxa de viza anuala;
 • Descopera persoanele care desfasoara activitati clandestine si propune masuri considerate necesare de a se lua pentru inlaturarea acestui fenomen;
 • Cerceteaza in termenele stabilite prin dispozitiile legale, cererile, reclamatiile si sesizarile primite de la contribuabili si face propuneri pentru solutionarea acestora;
 • Participa la arhivarea documentelor din sectorul sau de activitate;
 • Elibereaza autorizatiile pentru lucrari de racorduri si bransamente la retelele publice de energie electrica, apa, canalizare, gaze, telefonie si televiziune prin cablu;
 • Se preocupa de cunoasterea si aplicarea tuturor prevederilor actelor normative, precum si modificarilor acestora referitoare la titularul postului;
 • Organizeaza o biblioteca de date si indica accesul la informatii;
 • Participa la formele de perfectionare profesionala dispuse de Conducerea Primariei, sau identificate;
 • Trebuie sa cunoasca si sa respecte Regulamentul de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului;
 • Respecta normele de Sanatate si Securitate in munca conform Legii nr. 319/2006;
 • Indeplineste orice alte atributii in limita competentelor dispuse de superiorul ierarhic cu respectarea scopului postului si a cerintelor acestuia;
 • Raspunde de pastrarea secretului profesional si de serviciu;
 • Pentru abateri in exercitarea atributiilor si sarcinilor de serviciu raspunde disciplinar, material sau penal, dupa caz;
 • Sprijina echipa de implementare proiecte in domeniul sau de activitate.

PRIMAR
Vasile Liviu Tamas
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
© 2018 Primăria Comunei Budeşti. All Rights Reserved.