Hotărârea nr. 7 din 29 ianuarie 2020

ROMANIA JUDETUL MARAMURES COMUNA BUDESTI CONSILIUL LOCAL HOTARAREA NR. 7/29-01-2020 ========================== Privind manifestarile cultural - artistice in comuna Budesti pe anul 2020 Consiliul local al comunei Budesti ,intrunit in sedinta ordinara din data de 29 ianuarie 2020; Luand in dezbatere raportul directorului Caminului Cultural al comunei Budesti; Avand in vedere expunerea de motive si proiectul de hotarare initiat de catre primarul comunei, insotit de avizul comisiei de specialitate si al secretarului comunei ; In conformitate cu prevederile Legii 52/ 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare; In baza prevederilor art. 129 alin.(1, )art.196 alin.(1), lit.’’a’’, art. 200 din HG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, adopta prezenta : H O T A R A R E ------------------------------------- Art. 1. – Se aproba ,,Programul manifestarilor cultural-artistice’’ in comuna Budesti pentru anul 2019 ,conform anexei alaturate care face parte integranta din prezenta hotarare ; Art. 2 . – Prezenta hotarare se comunica : - Institutiei Prefectului- judetul Maramures ; - Centrului Creatiei Populare Maramures ; - Caminului cultural Budesti ; - Primarului comunei . PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNEAZA TAUT VASILE Secretar general UAT M. NANESTEAN Cvorum : 12 consilieri, prezenti…….,pentru…….,abtineri………,impotriva…….. Budesti, 29 ianuarie 2020
© 2018 Primăria Comunei Budeşti. All Rights Reserved.