ROMANIA JUDETUL MARAMURES COMUNA BUDESTI CONSILIUL LOCAL H O T A R A R E A NR. 11-02-2020 ============================ privind aprobarea bugetului local al comunei Budesti pe anul 2020 Consiliul local al comunei Budesti, intrunit in sedinta ordinara,in data de 11februarie 2020 ; Luand in dezbatere raportul compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei, referitor la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Budesti pe anul 2020; Avand in vedere expunerea de motive si proiectul de hotarare initiat de primarul comunei,insotit de avizul comisiei de specialitate si al secretarului comunei In conformitate cu prevederile Legii Bugetului de Stat nr. 5 /2020 pentru anul 2020, a deciziilor nr. 1,2,5 a AGFP Maramures , a legii 52/ 2003, privind transparenta decizionala in administratia publica locala; In baza prevederilor art.129 ,alin.(1), alin. (2) lit.”a”, alin.(4),lit.”a” si art. 196 alin (1) lit ,,a’’ din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adopta prezenta: H O T A R A R E ================== Art.1.-Se aproba bugetul local al comunei Budesti pe anul 2020,in suma totala de 6585 mii lei, atat la partea de venituri cat si la cea de cheltuieli a bugetului local. Art.2.-Detalierea si repartizarea veniturilor comunei pe anul 2020,se face astfel: Denumirea venitului Detaliere Suma aprobata -mii lei- VENITURI TOTAL 6.585 Din care: -Venituri proprii 978 -Cote defalcate din impozitul pe venit (04.02.01) 319 -Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit(04.02.04) 474 -Sume din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la 678 nivelul comunelor (11.02.02.) -Sume din TVA pentru echilibrare(11.02.06.) 1.686 - Subventii primite pentru programul national de dezvoltare locala (42.02.65) (subventie retea secundara apa, subventii Gradinita Sirbi, subventii Scoala Budesti) 2.290 - Sprijin financiar pentru incalzirea locuintei (42.02.34) 1 - Sume allocate din bugetul ANCPI pentru cadastru 84 Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii(42.02.41) as. comunitar 75 Art.3 - Repartizarea cheltuieilor pe capitole si subcapitole bugetare se face astfel: CHELTUIELI TOTAL 6.585 a) -PENTRU AUTORITATI EXECUTIVE(51.02) 1.612 -cheltuieli de personal 1.294 - cheltuieli materiale ___ 318 b)ALTE SERVICII PUBLICE(POMPIERI , ALEGERI)(54.02.) 39 din care:- cheltuieli de personal-alegeri locale 26 -cheltuieli materiale din care: 13 - cheltuieli material alegeri 10 - cheltuieli material pompieri 3 c) DOBANZI SI COMISIOANE (55.02) d)-SANATATE(66.02) 85 din care:-cheltuieli de personal 75 -cheltuieli materiale 10 e)INVATAMANT (65.02.) 654 din care:cheltuieli de personal -cheltuieli materiale 130 - tichete sociale (57.02.03) 11 - ajutoare sociale in numerar(57.02.01)CES 3 f) CULTURA,RECREERE SI RELIGIE(67.02) 134 - cheltuieli de personal 79 -cheltuieli materiale 55 g)ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA(68.02.) 702 din care: - cheltuieli de personal 616 - cheltuieli material(autism+analize) 10 - Indemnizatii asistenti personali 55 -ajutor social si pentru incalzirea locuintei 11 - Ajutor de urgenta 10 h) LOCUINTE SI ALTE CHELTUIELI(70.02) 2.043 APA - cheltuieli personal 74 Cheltuieli materiale apa, iluminat public, centru civic, din care 130 - cheltuieli material 130 Retea secundara Alimentare cu apa potabila - cheltuieli capital retea secundara alimentare cu apa potabila 1.239 - Modernizare si dotare Gradinita in comuna Budesti, sat Budesti, judetul Maramures 330 - Modernizare si Dotare Gradinita in comuna Budesti, sat Budesti Judetul Maramures - cheltuieli de capital 600 i)SALUBRIZARE(74.02.) 227 - din care: - cheltuieli de personal 87 - cheltuieli materiale 140 j) AGRICULTURA (83.02) 695 Din care: - cheltuieli de personal 46 - cheltuieli materiale padure 236 - cheltuieli material plantare puieti 410 k) STRAZI (84.02) total 394 -Cheltuieli materiale(reparatii ulite) 364 - Cheltuieli de capital Reparatii Podul Cupcii-Manastire 30 Art. 4. Consiliul local Budesti aproba suma de 6 mii lei la contributie protocol cu Asociatia de Autism Maramures , localitatea Baia Mare, judetul Maramures - suma se regaseste pe capitolul (68.02) . Art. 5.- Prezenta hotarare se comunica : - Institutiei prefectului – judetul Maramures ; - A.G.F.P. Maramures ; - Primarului comunei; - Compartimentului contabilitate. - Va fi popularizata. PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASMNEAZA TAUT VASILE Secretar general UAT M. NANESTEAN BUDESTI , 11.02.2020 Cvorum : 12 consilieri ,prezenti 11, pentru 1,abtineri 0, impotriva 0.
© 2018 Primăria Comunei Budeşti. All Rights Reserved.