Hotărârea nr. 33 din 2 octombrie 2018

ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BUDESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA Nr. 33
privind aprobarea modificarii Organigramei si a Statului de functii pentru Aparatul de Specialitate al Primarului comunei Budesti, judetul Maramures

          Avand in vedere:
 • Expunerea de motive a primarului comunei Budesti, judetul Maramures, inregistrata cu nr. 4684 din 01.10.2018, referatul de specialitate al Compartimentului Asistenta Sociala, Resurse Umane si Relatii cu Publicul inregistrat cu nr. 4683 din 01.10.2018 privind unele masuri referitoare la organizarea si functionarea aparatului de specialitate al primarului comunei Budesti, judetul Maramures, insotite de avizul comisiei de specialitate si a secretarului;
 • raportul final nr. 4607/24.09.2018, privind concursul / examenul de promovare in gradul profesional imediat superior a doua functii publice de executie din cadrul Compartimentului Financiar – Contabil, respectiv a functiei publice de INSPECTOR ASISTENT in functia publica de INSPECTOR PRINCIPAL si functia publica de INSPECTOR PRINCIPAL in INSPECTOR SUPERIOR, examen organizat si desfasurat in data: 24.09.2018;
          In conformitate cu:
 • prevederile art. 107, alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; „Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a înştiinţa, în termen de 10 zile lucrătoare, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, în oricare dintre următoarele situaţii:
  1. intervenirea unor modificări în structura funcţiilor publice din cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice, ca urmare a promovării în clasă şi în grad profesional a funcţionarilor publici“;
 • prevederile HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, modificata prin HG nr. 761/2017;
 • Hotararea Consiliului Local Budesti nr. 26 / 22.08.2018 privind aprobarea Organigramei si a Statului de Functii;
 • prevederile art. III si IV din OUG nr. 63 / 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, precum si stabilirea unor masuri financiare;
 • prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratie.
          In temeiul articolului 36, alin. (3), lit. “b“, art. 45 alin. (1) si art. 115 alin. (1), lit. „b“ din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
          Consiliul Local al comunei Budesti, judetul Maramures, intrunit in sedinta extraordinara publica in data: 02.10.2018, adopta prezenta:

HOTARARE:

          Art.1. Se aproba transformarea functiei publice de executie de INSPECTOR PRINCIPAL prevazuta la pozitia nr. 11 din Statul de functii in functie publica de executie de INSPECTOR SUPERIOR, din cadrul Compartimentului Financiar - Contabil, conform anexei 1, care face parte integranta din prezenta;
          Art.2. Se aproba transformarea functiei publice de executie de INSPECTOR ASISTENT prevazuta la pozitia nr. 12 din Statul de functii in functie publica de executie de INSPECTOR PRINCIPAL, din cadrul Compartimentului Financiar - Contabil, conform anexei 1, care face parte integranta din prezenta;
          Art.3. Se aproba modificarea Organigramei pentru Aparatul de Specialitate al Primarului comunei Budesti, judetul Maramures, conform anexei 2, care face parte integranta din prezenta;
          Art.4. Se aproba modificarea Statului de functii pentru Aparatul de Specialitate al Primarului comunei Budesti, judetul Maramures, conform anexei 3, care face parte integranta din prezenta;
          Art.5. Prezenta se comunica la:
 • Institutia Prefectului – judetul Maramures;
 • Agentiei Nationale a Functionarilor Publici Bucuresti;
 • Compartimentului Financiar – Contabil;
 • Compartimentului Asistenta Sociala, Resurse Umane si Relatii cu Publicul;
 • Secretarului comunei Budesti;
 • Primarului comunei Budesti.

PRESEDINTE DE SEDINTA
NEGREA GHEORGHE
CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
MARIA NANESTEAN
BUDESTI, 02 octombrie 2018

cvorum 13; prezenti 8; pentru 8; abtineri 0; impotriva 0.
Red. 5 ex. / inspector superior Capolna Marioara - Mihaela
© 2018 Primăria Comunei Budeşti. All Rights Reserved.