Hotărârea nr. 2 din 29 ianuarie 2020

ROMANIA JUDETUL MARAMURES COMUNA BUDESTI CONSILIUL LOCAL H O T A R A R E A NR. 2 / 29-01-2020 ============================= Pentru aprobarea ,,Planului de lucrari si actiuni de interes local ‘’ pentru anul 2020 Consiliul local al comunei Budesti , intrunit in sedinta ordinara, in data de 29 ianuarie 2020; Avand in vedere expunerea de motive a Compartimentului de Asistenta Sociala, din cadrul primariei Budesti , prezentata de dl Ciceu Ion viceprimarul comunei Budesti, avizul comisiei de specialitate si a secretarului comunei ; In baza prevederilor art. 6 alin. (7-8) si urmatoarele din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 28 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a acestei legi aprobate prin H.G. nr. 50/28.01.2011, precum si prevederile Legii nr. 52 / 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala; In temeiul art. 129 alin. (1), alin.(2) lit. ,,a’’ art.136 alin.(1), art.139 alin.(1) , art. 196 alin.(1) lit.’’a’’ , din HG nr. 57/2019, privind Codul adminstrativ, adopta prezenta: H O T A R A R E -------------------------------- Art.1. – Se aproba,, Planul de actiuni si lucrari de interes local’’ care se vor realiza prin prestarea de ore de munca de catre beneficiarii de ajutor social in baza Legii 416/2001, in anul 2020 in comuna Budesti, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. Art. 2. – Planul de actiuni de interes local prevazut de art. 1 din prezenta hotarare va putea fi reactualizat pe parcursul anului 2020; Art. 3. – Prezenta hotarare se comunica: - Institutiei Prefectului- Judetul Maramures; - D-lui primar si viceprimar al comunei Budesti; - Compartimentului de asistenta sociala al comunei Budesti; - Aducere la cunostinta prin afisare. INITIATOR CONTRASEMNEAZA PRIMAR Secretar general UAT TAMAS VASILE-LIVIU M. Nanestean
© 2018 Primăria Comunei Budeşti. All Rights Reserved.