Hotărârea nr. 4 din 29 ianuarie 2020

ROMANIA JUDETUL MARAMURES COMUNA BUDESTI CONSILIUL LOCAL H O T A R A R E A NR. 4 / 29-01-2020 =========================== Privind aprobarea stabilirii taxei pentru consumul de apa de la reteaua noua de alimentare cu apa a comunei Budesti, precum si a modelul contractului cadru Consiliul local al comunei Budesti, intrunit in sedinta ordinara in data de 29 ianuarie 2020 ; Luand in dezbatere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, referitor la proiectul de hotarare initiat ; Avand in vedere expunerea de motive a primarului, insotita de avizul comisiei de specialitate si a secretarului comunei ; In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modidficarile si completarile ulterioare , a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si compleytarile ulterioare, a legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala ; In baza prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2), lit.’’d’’, alin.(4) lit.’’c’’, art. 139 alin.(1), alin.(2), lit.’’c’’, art. 196, alin.(1) lit.’’a’’, art. 200 din OUG 57/2019 , privind Codul administrativ, adopta prezenta: H O T A R A R E ------------------------------- Art.1 – Se stabileste taxa pentru consumul de apa de la reteaua noua de alimentare cu apa, a comunei Budesti, in cuantum de ………… lei mc . Art.2. – Se aproba modelul contractului cadru, conform anexei care face parte din prezenta hotarare; Art. 3. – Se aproba desfiintarea bransamentelor sau racordurilor realizate fara obtinerea avizelor legale si aprobarii din partea primariei; Art. 4. – Cu ducerea la inndeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza dl. Ciceu Ion, viceprimarul comunei Budesti; Art. 5 – Prezenta hotarare se comunica : - Institutiei Prefectului – judetul Maramures ; - Primarului comunei; - Dl. Ciceu Ion, viceprimar ; - Biroului impozite si taxe locale,din cadrul primariei Budesti; - V-a fi afisata si popularizata . PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNEAZA TAUT VASILE Secretar general UAT M. NANESTEAN BUDESTI, 29 ianuarie 2020 Cvorum : 12 consilieri, prezenti….., pentru……., abtineri…….., impotriva
© 2018 Primăria Comunei Budeşti. All Rights Reserved.