Hotărârea nr. 5 din 29 ianuarie 2020

ROMANIA JUDETUL MARAMURES COMUNA BUDESTI CONSILIUL LOCAL HOTARAREA NR. 5 / 29-01-2020 privind modificarea Actului constitutiv și a Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor menajere în județul Maramureș Având în vedere: • HCl nr. ___ de asociere comunei Budesti la Asociatia de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a deşeurilor menajere în judeţul Maramureş; • dispozitiile art.91 alin.(6) ale Ordonanța urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ potrivit cărora „Consiliul director este organul executiv de conducere a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară şi este format din preşedintele asociaţiei de dezvoltare intercomunitară şi încă cel puţin 4 membri aleşi din rândul membrilor adunării generale a asociaţiei. Prin statut, asociaţii pot să prevadă şi un număr mai mare de membri, cu condiţia ca numărul total de membri în consiliul director, inclusiv preşedintele, să fie impar”; • dispozitiile art.32 alin(1) din Statutul Asociației de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a deşeurilor menajere în judeţul Maramureş potrivit caruia „Prezentul statut poate fi modificat doar prin acte adiționale semnate de reprezentanții tuturor asociaților, special împuterniciți în acest scop” ; În temeiul prevederilor art.129 alin.(9) lit.a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul local al comunei Budesti, adoptă prezenta : H O T A R A R E ----------------------------- Art.I - Art.VII capitolul Administrarea asociației – primul paragraf din cadrul Actului constitutiv al Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a deşeurilor menajere în judeţul Maramureş se modifică și va avea următorul conținut: „Consiliul director este organul executiv de conducere al asociaţiei de dezvoltare intercomunitară şi este format din preşedintele asociaţiei de dezvoltare intercomunitară şi încă cel puţin 4 membri aleşi din rândul membrilor adunării generale a asociaţiei pentru o perioadă de cel mult doi ani. Componența Consiliului director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor membrilor asociației utilizând principiul reprezentării prin rotație.” Art.II -Art.22 alin(1) din Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a deşeurilor menajere în judeţul Maramureş se modifica si va avea urmatorul continut: : „Consiliul director este organul executiv de conducere al asociaţiei de dezvoltare intercomunitară şi este format din preşedintele asociaţiei de dezvoltare intercomunitară şi încă cel puţin 4 membri aleşi din rândul membrilor adunării generale a asociaţiei pentru o perioadă de cel mult doi ani. Componența Consiliului director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor membrilor asociației utilizând principiul reprezentării prin rotație.” Art.III -Se mandatează primarul comunei Budesti să voteze în cadrul Adunarii generale a asociatilor hotărârea care va cuprinde modificarea Actului constitutiv și a Statutului ascociației conform prevederilor prezentei hotărâri. Art. IV - Prezenta hotărâre se comunica : - Instituției Prefectului – județul Maramureș; - ADGIM MARAMUREȘ ; - Primarului comunei Budești; - V-a fi adusă la cunostința publică ; PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ TAUT VASILE Secretar general UAT M. Năneștean Budesti , 29 ianuarie 2020 Cvorum :12 consilieri , prezenți……….,pentru……..abțineri………..impotrivă……
© 2018 Primăria Comunei Budeşti. All Rights Reserved.