MONITORUL OFICIAL LOCAL

Dispozițiile Primarului

Dispoziţia nr. 121 din 03 august 2020

03 August 2020 84
ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BUDESTI
PRIMAR

DISPOZITIA NR. 121
din 03 august 2020

privind stabilirea modalitatii de identificare si verificare a destinatarilor finali ai programului “Schema nationala de sprijin pentru persoanele varstnice si pentru persoanele fara adapost”

          Primarul comunei Budesti, judetul Maramures;

          Avand in vedere:
  • referatul de specialitate al Compartimentului Asistenta Sociala si Medicala Comunitara nr. 3281/29.07.2020;
  • art. 15, alin. (2), art. 120, alin. (1), art. 121, alin. (1) si (2) din Constitutia Romaniei, republicata;
  • art. 3,4 si 8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;
  • prevederile art. 4, alin. (3), alin. (4) si alin. (5) din OUG nr. 115/2020 privind unele masuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiaza de mese calde pe baza de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile, precum si unele masuri de distribuire a acestora;
  • art. 1, alin. (2), art. 3, art. 95, alin. (2), art. 96, art. 98, art. 105, alin. (1), art. 154, alin. (1) – (4), art. 155, alin. (1), lit. a), coroborat cu alin. (2), lit. a), alin. (1), lit. d), coroborat cu alin. (5), lit. a) si c), art. 197, alin. (1), (3), (4) si (5), art. 240, alin. (1)-(4) si art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ.
          In temeiul art. 196, alin. (1), lit. “b” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ republicata cu modificarile si completarile ulterioare, emite prezenta:

DISPOZITIE

          Art.1 - (1) Se stabileste ca identificarea destinatarilor finali ai programului “Schema nationala de sprijin pentru persoanele varstnice si pentru persoanele fara adapost”, denumit in continuare S.N.S.P.V.P.A., sa se faca de catre Compartimentul Asistenta Sociala si Medicala Comunitara, din evidentele proprii, din evidentele puse la dispozitie de catre Casa Judeteana de Pensii Maramures prin Agentia Judeteana de Plati si Inspectie Sociala Maramures, din comunicarile cetatenilor direct interesati, precum si pe baza anchetei sociale;
          (2) Se stabileste ca verificarea destinatarilor finali din cadrul S.N.S.P.V.P.A. sa se faca, lunar, de catre Compartimentul Asistenta Sociala si Medicala Comunitara, pe baza anchetei sociale.
          Art.2 - Prezenta dispozitie se comunica:
  • Institutiei Prefectului – judetul Maramures;
  • Compartimentului Asistenta Sociala si Medicala Comunitara;
  • cetatenilor comunei Budesti, prin afisare la sediul Primariei si prin publicare pe pagina de internet a Primariei comunei Budesti, judet Maramures.

PRIMAR
Vasile Liviu Tamas
Contrasemneaza pentru legalitate, 
SECRETAR GENERAL UAT
Maria Nanestean
Red. 5 ex. / inspector superior Capolna M.
© 2018 Primăria Comunei Budeşti. All Rights Reserved.