MONITORUL OFICIAL LOCAL

Dispozițiile Primarului

Dispoziţia nr. 137 din 07 septembrie 2020

07 Septembrie 2020 120
ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BUDESTI
PRIMAR

DISPOZITIA NR. 137
din 07 septembrie 2020

privind stabilirea modalitatii de identificare si verificare a destinatarilor finali ai programului “Schema naţională de sprijin pentru elevii cei mai defavorizaţi”

          Primarul comunei Budesti, judetul Maramures;

          Avand in vedere:
  • referatul de specialitate al Compartimentului Asistenta Sociala si Medicala Comunitara nr. 3644/07.09.2020;
  • art.15 alin.(2) art.120 alin.(1) şi art.121 alin (1) şi alin.(2) din Constituţia României, republicată; art.3, art.4 şi art.6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/2009;
  • art.7 alin.(2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr.287/2009, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
  • art.1 alin.(2), art.3, art.95 alin.(2), art.96, art.98, art.105 alin.(1), art.154 alin.(1)-(4), art.155 alin.(1) lit.a) şi alin.(2) lit.a) şi d), alin(5) lit.a) şi c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
  • art.4 alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora.
          In temeiul art. 196, alin. (1), lit. “b” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ republicata cu modificarile si completarile ulterioare, emite prezenta:

DISPOZITIE

          Art.1 - (1) Se stabileşte ca identificarea destinatarilor finali ai programului “Schema naţională de sprijin pentru elevii cei mai defavorizaţi”, prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, denumit în continuare S.N.S.E.D., să se facă de către Compartimentul Asistenta Sociala si Medicala Comunitara din evidenţele proprii, din evidenţele puse la dispoziţie de către Şcoala Gimnazială Budesti, din comunicările cetăţenilor direct interesaţi, precum şi pe baza anchetei sociale; (2) Se stabileşte ca verificarea destinatarilor finali din cadrul S.N.S.E.D. să se facă lunar, de către Compartimentul Asistenta Sociala si Medicala Comunitara.
          Art.2 - Prezenta dispozitie se comunica:
  • Institutiei Prefectului – judetul Maramures;
  • Compartimentului Asistenta Sociala si Medicala Comunitara;
  • cetatenilor comunei Budesti, prin afisare la sediul Primariei si prin publicare pe pagina de internet a Primariei comunei Budesti, judet Maramures.

PRIMAR
Vasile Liviu Tamas
Contrasemneaza pentru legalitate, 
SECRETAR GENERAL UAT
Maria Nanestean
Red. 5 ex. / inspector superior Capolna M.
© 2018 Primăria Comunei Budeşti. All Rights Reserved.