MONITORUL OFICIAL LOCAL

Resurse umane

ANUNȚ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacantă: Auditor, clasa I, gradul profesional principal - Compartimentul: Audit

19 Septembrie 2019 652
ROMANIA
JUDET MARAMURES
COMUNA BUDESTI
PRIMARIA
Nr. 4040 / 18.09.2019

ANUNT

In conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, ale Hotararii Guvernului nr. 761/2017, precum si ale O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, PRIMARIA COMUNEI BUDESTI, cu sediul în: comuna Budesti, nr.816, județul Maramures organizează concurs pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacanta: Auditor, clasa I, gradul profesional principal - Compartimentul: Audit.
Conditii specifice de participare la concurs:
 • nivelul studiilor: studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta: in ramura de stiinta (RSI): stiinte economice;
 • vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului: minim 5 ani.
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
 • Proba scrisă in data de 04 octombrie 2019, ora 10.00, la sediul instituției.
 • Interviul in data de 09 octombrie 2019, ora 10.00, la sediul instituției.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 8 zile de la data publicarii anuntului pe site-ul ANFP si al Primariei com. Budesti, judetul Maramures.

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 465, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
 1. are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 7. îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 8. nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 9. nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 10. nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 11. nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.
 
Acte necesare pentru inscrierea la concurs, conform prevederilor art. 49 din H.G. 761/2017:
 1. formularul de înscriere;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificate și alte documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 5. copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
 6. copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinţei eliberată de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 7. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 8. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcțiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiții specifice care implică efort fizic și se testează prin probă suplimentară;
 9. cazierul judiciar;
 10. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.
 
Cazierul judiciar poate fi inlocuit cu o declaratie pe proprie raspundere. In acest caz, candidatul admis la selectia dosarelor are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai târziu de data organizării interviului, sub sanctiunea neemiterii actului de numire.

Copiile documentelor solicitate, se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, spre a se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

Calendar concurs:
 • 19 septembrie 2019 – publicare anunt concurs
 • 19 – 26 septembrie 2019 – depunere dosare
 • 27 septembrie – selectie dosare si afisare
 • 30 septembrie 2019 – depunere contestatii selectie dosare
 • 01 octombrie 2019 – solutionare contestatii selectie dosare
 • 04 octombrie 2019 – proba scrisa si afisare rezultate
 • 07 octombrie 2019 – depunere contestatii proba scrisa
 • 08 octombrie 2019 – solutionare contestatii proba scrisa
 • 09 octombrie 2019 – interviu si afisare rezultate;
 • 10 octombrie 2019 – depunere contestatii proba interviu;
 • 11 octombrie 2019 – solutionare contestatii proba interviu;
 • 11 octombrie 2019 – publicare rezultate finale concurs.
 
Date contact:
Primar
Vasile Liviu Tamas
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
© 2018 Primăria Comunei Budeşti. All Rights Reserved.